Aktualności

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Projekt szkoleniowy dla  pielęgniarek i położnych w ramach dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla osób powyżej 45 roku życia.

 

 

W styczniu 2016 roku zakończono projekt szkoleniowy dla  pielęgniarek i położnych w ramach dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla osób powyżej 45 roku życia.

Pozyskano kwotę 43 500,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćset zł), co pozwoliło   na przeszkolenie i uzyskanie niezbędnych kwalifikacji  w ramach  Kursu  kwalifikacyjnego  „Pielęgniarstwo chirurgiczne”  przez 20 pielęgniarek oraz Kursu specjalistycznego  „Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i porodu”, z którego skorzystało 15 położnych naszego Szpitala.

Obecnie realizowany jest kolejny projekt w ramach pozyskanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2016r.  Pozyskana kwota 48 960,80 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt zł 80/100) pozwoli  na realizację szkoleń dla:

  • 35 pielęgniarek  w ramach  Kursu specjalistycznego  „Leczenie ran dla pielęgniarek”

  • 32 pielęgniarek i położnych w ramach kursu specjalistycznego „Terapia bólu przewlekłego u dorosłych”  oraz

  • 30 pielęgniarek i położnych w ramach kursu specjalistycznego „Resuscytacja Krążeniowo Oddechowa  noworodka”

Obowiązek posiadania kwalifikacji w zakresie resuscytacji noworodka wynika z pkt. 10 Części I Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012r w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. (Dz. U. z 2012r, poz. 1100 z póź. zm).oraz zaleceń pokontrolnych Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23.11.2015r.

Za pozyskanie środków i realizację szkoleń w ramach powyższych projektów odpowiada Naczelna Pielęgniarka  - Pani Barbara Kozomaricz.