Udostępnianie dokumentacji medycznej

1. Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje na pisemny wniosek pacjenta lub osoby pisemnie upoważnionej przez pacjenta.

2. Pacjent lub osoba pisemnie przez niego upoważniona wypełnia wniosek o wydanie dokumentacji medycznej dostępny :

a) w Dziale Rozliczeń, Sprzedaży, Marketingu Usług Medycznych i Controllingu (administracja szpitala) budynek „C" Pietro pokój nr 4

b) w Archiwum Medycznym -(administracja szpitala) budynek „C" niski parter

c) w Sekretariacie Medycznym (budynek główny szpitala) budynek" A" pokój nr 2;

d) w Rejestracji Przychodni Przyszpitalnej - Budynek „B" pierwsze Pietro;

3. W celu otrzymania kopii (wyciągu, odpisu) dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta składa „Wniosek  o udostępnienie dokumentacji medycznej".

4. W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną należy złożyć „Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej"

5. Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej wymagane jest w przypadku upoważnienia osoby innej niż wskazana w dokumentacji medycznej.

6. Wnioski należy składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 - 14.00

    a) w sekretariacie Dyrekcji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ul. Jeleniogórska 4

    b) przesłać drogą pocztową na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec.

    c) przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zozbol.eu z zastrzeżeniem, iż dokumentacja będzie wydana po otrzymaniu oryginału wniosku lub wniosek bedzie podpisany elektronicznie.

7. Udostępnienie dokumentacji medycznej nastąpi w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku.

8. Usługi kserograficzne są odpłatne zgodnie z cennikiem obowiązującym w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu:

a. za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji  - 8, 44 zł  brutto

b. za jedną stronę kopii dokumentacjI - 0, 30 zł  brutto

c. za sporządzenie wyciągu , odpisu lub kopii dokumentacji  na elektronicznym nośniku danych  - 1,69  zł brutto.

9. Do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentacji medycznej upoważnione są osoby zatrudnione w komórkach organizacyjnych Szpitala uprawnionych do udostępniania dokumentacji medycznej.

10. Poświadcza się wyłącznie kopie dokumentacji medycznej wykonane w poligrafii Szpitala.

 

Druki do pobrania:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej   pobierz

Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej  pobierz