Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW

Szanowni Państwo,

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO, Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu informuje, iż w związku z naszymi zadaniami przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1.     Administratorem danych osobowych pacjenta jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec.

2.     W Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu  wyznaczony został inspektor ochrony danych, można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres email: iod@zozbol.eu.

3.      Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

4.     Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (np. Sądy, Policja, Prokuratury) oraz podmioty określone w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

5.     Państwa dane osobowe zbieramy od osób, których dane dotyczą lub od innych osób w sytuacjach przewidzianych prawem, związanych z ratowaniem zdrowia i życia (np. opiekun prawny, osoba bliska, policja, ośrodek pomocy społecznej itp.).

6.     Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu z wyjątkami określonymi w art. 29 ust. 1 pkt od 1 do 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

7.     Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, kopiowania oraz ograniczenia przetwarzania.

8.     Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy RODO.

9.  Podanie przez Państwa danych osobowych, jako Pacjentów, jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość udzielenia Państwu świadczeń zdrowotnych.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

1.     Administratorem systemu monitoringu jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4, 59 - 700 Bolesławiec.

2.     W Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres  email: iod@zozbol.eu

3.     Monitoring stosowany jest w celu ochrony osób i mienia oraz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w obiektach i na terenie szpitala. Monitoring zasięgiem obejmuje: wejścia do budynku głównego, Oddział Chorób Wewnętrznych, Pododdział Neurologii, Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz wejście do Oddziału Pediatrycznego.

4.     Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. obejmujący zapewnienie możliwości reagowania przez administratora w sytuacjach zaistnienia incydentów zakłócających porządek oraz zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia na terenie administratora, a ponadto zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia na podstawie art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy. 

5.     Zapisy z monitoringu  przechowywane są przez okres od 14 do 16 dni od dnia nagrania. Po upływie ww. okresu nagrania obrazu z monitoringu są nadpisywane przez kolejne zapisy z monitoringu.

6.     Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych.

7.    Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.