Projekty unijne

 

Dnia 26 września 2018 roku Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu  podpisał umowę na realizacje projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”   w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Celem projektu jest poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia. 

Całkowity koszt Projektu wynosi:

 407 750,00 zł

Wysokość dofinansowania  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

85 % kwoty wydatków kwalifikowanych nie więcej niż  346 587,50 zł.

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu informuje, iż Instytucja Zarządzająca Projektem Infrastruktura i Środowisko stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

- skorzystać z formularza dostępnego na stronie www.pois.gov.pl

lub

-wysłać wiadomość na adres e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl

 

 

 

 

 

 

Legnica, 6 czerwca 2018r.

 

TYTUŁ PROJEKTU:

„ZAPEWNIENIE KOMPLEKSOWEJ OPIEKI ONKOLOGICZNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W CELU ZWIĘKSZENIA DOSTĘPNOŚCI DO ŚWIADCZEŃ”

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, Działania nr 6.2 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Numer Projektu: RPDS.06.02.00-02-0079/16

DATA PODISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE: 24 SIERPNIA 2017r.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Projekt jest projektem partnerskim realizowanym przez 3 partnerów  wykonujących działalność leczniczą – zgodnie z ustawą o działalności leczniczej (Dz. U nr 112 poz. 654), udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie leczenia szpitalnego.

Podstawą partnerstwa jest Umowa Partnerska zawarta 24.10.2016r.

Liderem projektu jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy,

a Partnerami projektu są:

  1. Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze,

  2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i dostępności do świadczeń opieki medycznej poprzez zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej na terenie województwa dolnośląskiego poprzez realizację zadań inwestycyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy, Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze oraz Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.

PLANOWANA DATA ZAKOŃCZENIA REALIZACJI PROJEKTU ZGODNIE Z ZAWARTĄ UMOWĄ O DOFINANSOWANIE: 15.11.2018r.

 

WARTOŚĆ OGÓŁEM PROJEKTU: 29.605.043,27 PLN

KWOTA DOFINANSOWANIA: 24.154.913,68 PLN

 

 

 

 

Dnia 24 sierpnia 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie  na realizację projektu pn. „Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej na terenie województwa dolnośląskiego w celu zwiększenia dostępności do świadczeń” w ramach Osi Priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej” Działania nr 6.2 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy oraz Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej.

Projekt polega na realizacji działań inwestycyjnych, które przyczynią się do poprawy jakości i dostępności do świadczeń opieki medycznej poprzez zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej na terenie województwa dolnośląskiego. Realizacja głównego celu inwestycji w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu nastąpi poprzez zakup niezbędnego wyposażenia medycznego oraz przeprowadzenie prac remontowych na Pododdziale Chirurgii Onkologicznej.

Koszt realizacji projektu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu wynosi  2 797 340,00 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi:

29 605 043,00  zł

Wysokość dofinansowania  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: 

85 % kwoty wydatków kwalifikowanych nie więcej niż  24 154 913,68 zł.

 

 

 

Dnia 28 listopada 2016 roku Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu podpisał umowę o dofinansowanie  na realizację projektu pn. „Poprawa jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa pacjentów poprzez zakup wyrobów medycznych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ZOZ Bolesławiec” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia: Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

 

Przedmiotem projektu jest poprawa jakości świadczonych usług i bezpieczeństwa pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego poprzez:

- zakup aparatury medycznej na SOR, 

- zakup infrastruktury niezbędnej do odbioru danych medycznych pacjenta transmitowanych ze środków transportu sanitarnego,

- prace remontowe związane z założeniem klimatyzacji w pomieszczeniach SOR oraz montażem nowych, automatycznych drzwi wejściowych na SOR.

Całkowity koszt Projektu wynosi:

 2 666 759,98 zł

Wysokość dofinansowania  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

85 % kwoty wydatków kwalifikowanych nie więcej niż  2 266 745,98 zł.

 

 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu informuje, iż Instytucja Zarządzająca Projektem Infrastruktura i Środowisko stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

- skorzystać z formularza dostępnego na stronie www.pois.gov.pl

lub

-wysłać wiadomość na adres e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl